Dyhy Armofosia

Armofosia Pericopsis Elata

Afromosia, Pericopsis Elata, Kokrodua, African Teak, Assamela, Афромозия, afromorsia, Armofosia, Afrormosia, 非洲红豆木, Афромосия, afromorsia, asamela
Armofosia
Kmene k dispozícii
9
Max. plocha kmeňa
2 709 m²
Kmene k dispozícii
1,40 mm (2)
0,60 mm (7)
Min. šírka
10 cm
Min. dĺžka
205 cm
Max. šírka
38 cm
Max. dĺžka
395 cm